Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Federatie cyclus D.E.L.

OPGAVE DOOR ELKAAR LOTEN CYCLUS
Er is enige onduidelijkheid over de wijze van opgave voor de door elkaar loten cyclus.
De jeugd kan zich opgeven via het opgave formulier op de website van onze federatie: www.federatiefranekeradeel.com

Daarnaast blijft het mogelijk dat de jeugd zich opgeeft bij de organiserende vereniging.
Let op: de opgave sluit op de maandagavond vóór de wedstrijd om 17.00 uur.

Dus aankomende maandag 16 mei om 17.00 uur.
De loting gebeurt door de organiserende vereniging.

 

AANVANGSTIJD WELPEN EN PUPILLEN / DOOR ELKAAR LOTEN CYCLUS
Aangezien de OBS De Opslach, de CBS De Toermalijn en CBS De Korendrager het continurooster hanteren hebben we besloten om de wedstrijd voor welpen en pupillen te laten beginnen om 15.00 uur.

(dus niet om 13.30 uur!)

Willen jullie dit doorgeven aan de jeugd.

 

Reglementen:
Deze wedstrijden worden gehouden op basis van een cyclus systeem.
Naast de normale dagprijzen zijn er punten te verdienen die over de gehele cyclus gerekend recht geven op een individuele prijs voor de hoogste drie plaatsen per categorie. Voor deze cyclus gelden de volgende richtlijnen:

- Een cyclus bestaat uit 4 wedstrijden die bij voorkeur op de woensdag middag/avond worden gehouden.

- Een wedstrijd wordt verdeeld in 4 categorieën: welpen jongens/welpen meisjes, pupillen jongens/pupillen meisjes, schooljongens/schoolmeisjes, jongens en meisjes.

- Er wordt gekaatst in een d.e.l. systeem (a.b.c. kaatsers).

- Er wordt gekaatst met verliezersronde of in poules.

- Met ingang van 2001 wordt er in de pupillen klasse gekaatst met 2 personen in een partuur. Indien de organisatie het toelaat wordt er in de overige categorieën ook met 2 personen in een partuur gekaatst.

- Bij 3 personen in een partuur vervult iedere deelnemer een functie.

- Kaatsers die op de selectielijsten van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond voorkomen zijn van deelname uitgesloten. De verenigingen hebben een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de opgave van deze personen.

- De deelnemers worden digitaal aangemeld (door de betrokkenen zelf of door de secretaris van de eigen vereniging).

De aanmeldingen moeten uiterlijk 2 dagen vóór de wedstrijd (tot 18.00 uur!) bij de organiserende vereniging zijn ingediend.

- De vereniging dient zorgvuldig de kwaliteit van de deelnemer aan te geven (a – b –c - kaatser).

- De deelnemers moeten de door de Federatie gestelde opslag criteria voor hun categorie aankunnen (zie richtlijnen niveau kaatser (ster). De verenigingen zijn primair verantwoordelijk voor de juiste inschaling (per categorie) van de deelnemers.

- Aan de prijswinnaars in de winnaarsronde worden punten toegekend:

- 1e prijs 5 punten

- 2e prijs 3 punten

- 3e prijs 1 punt

- De organiserende verenigingen en de dienstdoende scheidsrechters dienen de wedstrijdlijsten zorgvuldig bij te houden. Alle uitslagen moeten worden genoteerd evenals de wijzigingen in de lijst met bijloten.

- De wedstrijdlijsten dienen zo spoedig mogelijk in het bezit te komen van de secretaris van de Federatie

- Prijswinnaars in het cyclussysteem krijgen een schriftelijke bevestiging van een gewonnen prijs en zullen worden uitgenodigd om deze in ontvangst te nemen op een door de Federatie te bepalen tijdstip.

- Prijzen

De 1e plaats in een categorie geeft recht op 45 euro

De 2e plaats in een categorie geeft recht op 34 euro

De 3e plaats in een categorie geeft recht op 23 euro

Bij gelijk eindigen kunnen deze bedragen worden aangepast.

- Voor de 1e prijswinnaars worden er eveneens wisselbekers beschikbaar gesteld. Deze mag de winnaar 1 jaar in zijn/haar bezit houden.

- Dagprijzen zullen per categorie bestaan uit eretekens.

- Er zullen per categorie wedstrijd kransen beschikbaar worden gesteld.

- De scheidsrechter(s) ontvangt een attentie.

 

Er moeten per categorie minimaal 8 deelnemers zijn om een wedstrijd door te kunnen laten gaan.