Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Franekeradeelpartij Senioren en Dames

 

De Franekeradeel partij is de oudste wedstrijd van de Federatie en stamt uit 1924. Het is een wedstrijd in afdelingsverband. Er wordt gekaatst in 4 categorieën: Heren A klasse, Heren B klasse, Heren 40+ klasse en Dames.


Reglementen:

- De verenigingen mogen in de A klasse één partuur afvaardigen.

- De verenigingen mogen in de B klasse twee parturen afvaardigen.

- De verenigingen mogen in de 40+ en Dames klasse 2 parturen per categorie afvaardigen.

- De deelnemers spelen in hun afdelingskleuren of in zwart/wit tenue.

- De verenigingen mogen een zogeheten buitenlid opstellen in de afgevaardigde parturen. Voorwaarde: het buitenlid moet een aantoonbare binding hebben met de vestigingsplaats van de vereniging.

- De deelnemers moeten lid zijn van de plaatselijke vereniging en deze moet weer zijn aangesloten bij de Federatie Franekeradeel.

- Om een partuur te (kunnen) completeren mag er een speler worden opgesteld van een voorgaande categorie. Ter verduidelijking: het moet gaan om een laatstejaarse jongen/meisje of een 39 jarige man (ten behoeve van de 40+ categorie). Een dispensatie verzoek hiertoe moet voorafgaande aan de loting bij het bestuur van de Federatie schriftelijk zijn ingediend.

- Bij vermelding van "oea" (of een ander) dient de persoon die uiteindelijk wordt opgesteld voorafgaande aan de wedstrijd bij zowel het bestuur van de Federatie als de dienstdoende scheidsrechter bekend te worden gemaakt.

- Hoofdklasse Heren en Dames, 1e klasse Heren en de reserves 1e klasse Heren zijn van deelname uitgesloten.

- Het bestuur van de Federatie heeft het recht om een partuur dat te sterk is geformeerd te weigeren. Tevens heeft het bestuur van de Federatie het recht om een partuur B klasse over te hevelen naar de A klasse indien de betreffende vereniging geen A klasse partuur heeft opgegeven (een en ander in overleg met de betreffende vereniging).

- In de categorieën Heren A klasse, Heren B klasse, Heren 40+ en Dames worden wisselbekers verkaatst.

Deze kampioensbekers (wisselprijs) kunnen niet definitief in het bezit komen van een winnende vereniging.

- Er is in de categorieën Heren A, Heren 40+ en Dames klasse een koningsprijs te vergeven.

- De voorzitter van de Federatie stelt voorafgaande aan de wedstrijd een koningscommissie samen bestaande uit drie onafhankelijke personen. Deze commissie wijst de koning/ koningin aan.

- In iedere categorie zal naast de 1e prijs ook een verenigingsmedaille worden uitgereikt.

- Het winnende (kampioen) partuur wordt ieder jaar bijgeschreven op het bord met de winnaars sinds de oprichting van de Federatie.

- Voor de winnende parturen zullen kransen beschikbaar worden gesteld.

- De scheidsrechter(s) ontvangt een attentie.

 

Wisselprijzen

Wisselprijs A klasse                 Burgemeester Hartkamp beker

Wisselprijs B klasse:                Arjen K. Nauta beker

Wisselprijs 40+ klasse:            Burgemeester Hempenius beker

Wisselprijs Dames klasse:        Klaas Ypma beker

Koningsprijs A klasse               Herman Heeres wisselschaal

Koningsprijs Dames klasse:      Burgemeester Haveman wisseltrofee

Koningsprijs Heren 40+ klasse: Durk Houtsma jr. wisseltrofee