Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Master B.J. Fokkemapartij

De Master B.J. Fokkemapartij is een zogeheten school/afdelingswedstrijd. Dit houdt in dat er gekaatst wordt met door de schoolleiding samengestelde parturen. Dit kunnen jongens en meisjes maar ook gemengde parturen zijn.

De partij is voor het eerst georganiseerd in 1996 en wordt toebedeeld (aan één van de aangesloten verenigingen) op basis van een roulatiesysteem.

 

 

Reglementen: 

- Het Federatie bestuur mag het aantal deelnemende parturen per school maximeren.

- De parturen kaatsen in het schooltenue en anders gelijk gekleed.

- Aan deze wedstrijd mogen alle basisscholen meedoen die zich binnen de grenzen van de Federatie bevinden.

- De betreffende scholen worden door het bestuur van de Federatie tijdig uitgenodigd om deel te nemen aan deze wedstrijd.

- De aanmelding dient schriftelijk te geschieden met een speciaal daarvoor bestemd formulier. Deze formulieren zullen door het bestuur van de Federatie tijdig aan de scholen worden verstrekt.

- Leerlingen vanaf de leeftijd van 7 jaar mogen meedoen. Aangezien het een bijzondere wedstrijd betreft mogen A geselecteerden (KNKB) ook worden opgesteld.

- De partij kent géén verliezersronde.

- Aan deze partij is een speciale wisselprijs verbonden die de school één jaar in zijn bezit mag houden. Daarna moet deze weer worden ingeleverd bij het bestuur van de Federatie.

- De winnende school dient het bij de wisselprijs behorende boekje correct in te vullen. De namen van de winnaars en de school moeten worden vermeld evenals de eindstand en de premie winnaars.

- Leerlingen van de betreffende basisscholen die woonachtig zijn buiten het gebied van de Federatie Franekeradeel mogen ook meedoen aan de wedstrijd.

- Een partuur kan bestaan uit 2 of 3 personen

- Het echtpaar Fokkema (of indien één van beiden is overleden de nabestaanden) ontvangt jaarlijks een uitnodiging om de partij bij te wonen. Zij worden door de organiserende vereniging behandeld als gast.

- De dienstdoende scheidsrechter en de organiserende vereniging dienen de wedstrijdlijst zorgvuldig bij te houden en te voorzien van alle uitslagen en de namen van de prijswinnaars.

- De organiserende vereniging moet de ingevulde wedstrijdlijsten zo spoedig mogelijk opsturen naar het secretariaat van de Federatie.

- De prijzen zullen bestaan uit eretekens.

- Voor de winnaars van de partij zullen kransen beschikbaar worden gesteld.

- De scheidsrechter ontvangt een attentie.

- De deelnemers zijn geen inleg verschuldigd.

- De winnende school ontvangt bij inlevering van de wisselprijs een herinnering.

- Bij 3 in een partuur vervult iedere deelnemer (ster) een functie.

- De besturen van de aangesloten verenigingen stimuleren de deelname van de basisscholen.

- De opslag afstanden liggen op het Federatief schooljongens niveau.