Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Overige uitslagen 2009

Tzum D.E.L. Basisscholen Woensdag 6 Mei  
Tzum  Franekeradeel  partij Jeugd Zaterdag  6 Juni
Tzum  Franekeradeel partij SeniorenZondag  7 Juni
Midlum Master Fokkemapartij Woensdag 17 Juni
Franeker  D.E.L. Senioren Zondag 6 September 

 

Uitslagen: Tzum Basisscholen D.E.L. 6 Mei 2009

A: Klasse
1e prijs: Cathrinus van Wieren Ried (koning) Roel Pieter de Jong Ried Marije Miedema Hitzum
2e prijs: Sjaak Bakker Achlum Floris Visser Ried Nynke de Schiffart Tsjom


B: Klasse
Winnaarsronde:
1e prijs: Jikke Sieperda Tsjom Jarich Pasma Hitzum Lars Bijlsma Franeker
2e prijs: Chris van Hofwegen Franeker Tjalling Feenstra Herbaijum Iris Kuiken Dongjum
3e prijs: Maurice Kooistra Dongjum Haukje Aardema Tsjom Marianne Wijnstra Tsjom
4e prijs: Arjen Zagema Tsjom Wesley Bollema Tsjom Iris Boersma Peins
4e prijs: Welmoed van der Woud Tsjom Leroy Jellema Franeker Renske van der Pol Herbaijum


Verliezersronde:
1e prijs: Symen Wijnia Tsjom Lyhle Bugan Dongjum Leentje Bootsma Peins
2e prijs: Niek Oosterhaven Achlum Michel Zijlstra Franeker Sonja Amels Dongjum

3e prijs: Rinske Bouma Ried Gerrit Huisman Herbaijum Ineke van der Ploeg Ried

 

Tzum  Federatie partij Jeugd  6 Juni 2009

Welpen meisjes: Wisselbeker
1e prijs:Peins  Leentje Bootsma / Iris Boersma
2e prijs:Tzum 1  Yvonnen Eisma / Annerigt Terpstra / Anne-Rixt Cnossen

 
Welpen jongens:Johannes Posthumus Wisselbeker
1e prijs:Franeker 2  Rene de Haan / Cees Hanenburg / Djurre Seerden
2e prijs:Herbayum  Tjaling Feenstra / Gerrit Huisman / Lars Bouma 

 

Pupillen meisjes: Harm van der Vaart Wisselbeker
1e prijs:Peins  Nynke Kamstra / Hiske Zeinstra
2e prijs:Herbayum  Nieske Idsardi / Dieke van der Pol / Rinske van der Pol

 

Pupillen jongens:  Pier Postma Wisselbeker
1e prijs:Achlum  Bauke Tjalle Anema / Niek Oosterhaven / Thomas Scheffer 
2e prijs:Ried  Gert Kleefstra / Reinder Bouma / Jasper Miedema

 

Schoolmeisjes: Janet Blanke Wisselbeker  
1e prijs:Tzum1  Marrit Strikwerda / Esmee Dijkstra / Elske Bakker

 

Schooljongens: Ysbrand Peter de Groot Wisselbeker
1e prijs:Ried  Sierk Kooistra / Edze Wigarda
2e prijs:Tzum  Sander Hoekstra / Thom Strikwerda / Tsjidsger Terpstra

 

Meisjes: Cornelis Roersma Wisselbeker             
1e prijs: niet verkaatst

 

Jongens:Johannes de Groot Wisselbeker           
1e prijs:Franeker 2  Jan Hof / Erik de Groot / Klaas Salverda

 

Tzum Federatie partij Senioren  7 Juni 2009

A klasse:             
1e prijs: Franeker  Theun van der Molen / Ludwig Seerden / Jacob Kamstra (K)
2e prijs: Peins  Otte Bruinsma / Roland van Wier / Jaap Jan Feenstra 

B klasse:             
1e prijs:Peins 1  Gerard van Wier / Bauke Feenstra / Erwin van Wier 
2e prijs: Tzum 1  Johan Koster / Ane Piet Strikwerda / Jan Hoitsma
3e prijs: Ried 2  Dennis Scheen / Erik van Bruxvoort / Richard Heeres


Dames:                
1e prijs: Midlum  Sakia Agema (K) / Marije Agema / Tjitske Anema
2e prijs: Herbayum  Anneke Idsardi / Joyce Hiemstra / Margareth Hinrichs

 

40+ klasse:          
1e prijs:Ried 1  Fetze Kooistra (K) / Renze Miedema / Wietze Punter
2e prijs:Herbayum  Eelke Idsardi / Klaas Bouma / Jacob van der Pol

 

Midlum  Master Fokkemapartij 17 Juni 2009

1e prijs: De Oanset Ried 1    Cathrinus van Wieren / Robert Broeders / Thomas Kleefstra 
2e prijs: De Oanset Ried 2    Floris Visser / Jelle de Waard / Roel Pieter de Jong
3e prijs: De Oanset Ried 3    Geert Kleefstra / Reinder Bouma / Jolt Vollema
4e prijs: Fugelflecht 2 Franeker    Wesley Bollema / Michel Zijlstra
4e prijs:  De Twirre 1 Dongjum    Maikel Dijk / Maurice Kooistra / Lyhle Bugan 
De houder van de wisselprijs Master B.J. Fokkema partij 2009 is De Oanset Ried
Uitslag van de finale   5 - 1  6/0 

 

Franeker  D.E.L. Senioren 6 September 2009 ( niet verkaatst)  

 

40+ Klasse
1ste prijs:

2e prijs:

Verliezersronde:

1 ste prijs:

B. Klasse1ste prijs: 

A. Klasse V.F.

1ste prijs: