Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Richtlijnen en relementen

Richtlijnen met betrekking tot deelname aan de Federatie wedstrijden en trainingen.

Jaarlijks stelt de wedstrijdleider van de Federatie het concept van de wedstrijdlijst samen conform het roulatiesysteem en in overleg met de betrokken verenigingen. Op de Algemene najaarsvergadering wordt de wedstrijdlijst definitief vastgesteld.

Alle aangesloten verenigingen die zich in het gebied van de Federatie bevinden worden hiervan in kennis gesteld. Tevens zullen de wedstrijd data via de media bekend worden gemaakt (onder andere de website van de Federatie Franekeradeel).

Met betrekking tot deelname en opgave gelden richtlijnen die per wedstrijd verschillen. Deze zijn (veelal) in de loop van de tijd door de Algemene vergadering van de Federatie vastgesteld.

 

Algemene bepalingen:

- Alle wedstrijden vallen onder (de algemene verbindende bepalingen van) het KNKB reglement. De Federatie bepaalt per categorie de opslag afstanden.

- De opgave geschiedt door middel van digitale aanmelding of een opgavenformulier welke door de Federatie worden verstrekt aan de verenigingen en de basisscholen.

- De loting vindt in principe altijd 2 dagen voorafgaande aan de wedstrijd plaats. Iedere loting wordt bezocht door in ieder geval 1 vertegenwoordiger van het Federatie bestuur.

- Tijdens de loting wordt de organisatie van de wedstrijd besproken door de organiserende vereniging en de vertegenwoordiger (s) van het Federatie bestuur aan de hand van een checklist (zie functie draaiboek).

- Niet tijdig aanmelden kan uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben.

- Personen die zich misdragen kunnen door het Federatie bestuur van (verdere) deelname worden uitgesloten.

- Wanneer er inleg wordt gevraagd dienen de deelnemers deze voor de aanvang van de wedstrijd te hebben voldaan (met uitzondering van de federatieve afdelingen competitie).

- Spelers, verenigingen en basisscholen zijn verantwoordelijk voor de gewonnen wisselprijzen. Eventuele schade daaraan kan op hen worden verhaald. De wisselprijzen moeten tijdig worden ingeleverd bij het bestuur van de Federatie.

- Spelers zullen worden uitgezet om evenwichtiger parturen te verkrijgen

(a. b. c. niveau).

- Deelname aan Federatieve evenementen geschiedt altijd op basis van eigen risico.

- De verenigingen organiseren geen wedstrijden wanneer er een Federatieve wedstrijd in een bepaalde categorie plaats vindt.

- Verenigingen die een Federatieve wedstrijd organiseren zorgen er voor:

* Dat er een exemplaar van de officiële wedstrijdlijst beschikbaar is voor het bestuur van de Federatie ten behoeve van het archief en de verslaglegging

* Dat er gelegenheid wordt geboden voor het maken van foto's van (o.a.) de prijsuitreiking

* Dat de personen die op de wedstrijddag een functie uitoefenen goed verzorgd worden.

 

 

Richtlijnen trainingen

Deelnemers aan trainingen dienen te worden ondergebracht in 4 categorieën:

C. Niveau        Dit zijn personen die het kaatsen feitelijk nog moeten leren.

B. Niveau        Dit zijn personen die de basisbeginselen redelijk onder knie hebben.

                     Zij kunnen de Federatieve trainingen in de Trije bezoeken.

A. Niveau        Dit zijn personen die boven het Federatieve niveau presteren.

                     Zij kunnen door de verenigingen worden voorgedragen voor de centrale training.

Selectie niveau         Dit zijn mensen die door de Technische Commissies van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond worden uitgenodigd voor centrale KNKB trainingen.

 

- De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de juiste indeling met betrekking tot het niveau. Na overleg met de wedstrijdleider, trainer en vereniging kan worden overgegaan tot een andere indeling.


Met ingang van 2012 zijn de volgende richtlijnen van kracht:

‘De Federatie Franekeradeel huurt jaarlijks de gymnastiekzaal van Achlum en een deelzaal van sporthal De Trije in Franeker voor het opleiden en trainen (in de wintermaanden) van de jeugdleden.

Een en ander afhankelijk van het aantal deelnemers.’

- Kaatsers die op de trainingslijsten van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond voorkomen zijn van de hierboven genoemde trainingen uitgesloten.

- De aangesloten verenigingen kunnen kaatsers die aan de gewenste eisen voldoen aanmelden bij het secretariaat van de Federatie.

- De kosten zijn afhankelijk van de deelname. De definitieve kosten worden pas vastgesteld na de opgave van de deelnemers.

- De verenigingen dragen zorg voor een tijdige aanmelding van de deelnemers.

 

Richtlijnen niveau kaatser (ster)

 

De elf aangesloten verenigingen hebben wisselende aantallen jeugdleden binnen hun gelederen. Hierdoor is het moeilijk om het niveau van een kaatser (ster) aan te geven ten opzichte van die van de andere verenigingen.

In 1998 zijn door het bestuur van de Federatie de volgende richtlijnen opgesteld waar deelnemers aan de jeugdwedstrijden aan kunnen worden getoetst.

- A kaatser:         deze kan de door de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond opgestelde normen voor zijn/haar leeftijd aan in de betreffende categorie. (zie noot)

- B kaatser:         deze kan de door de Federatie gestelde normen aan die gelden voor zijn/haar leeftijd in de betreffende categorie (deze zijn 2 meter dichter bij met betrekking tot de opslagafstand). (zie noot)

- C kaatser:        deze kan minimaal 9-10 meter opslaan (pupillen), deze kan minimaal 12-14 meter opslaan(schooljongens/schoolmeisjes), deze kan minimaal 16-18 meter opslaan (jongens/ meisjes).

 

Kaatsers die niet aan bovengestelde normen kunnen voldoen, horen (nog) niet thuis op een Federatie wedstrijd en moeten door de eigen vereniging worden opgeleid en getraind.

 

NOOT:

- De door de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond vereiste normen met betrekking tot de opslag zijn:

-    welpen meisjes 12 meter (federatie 9 meter)
-    welpen jongens 14 meter (federatie 11 meter)
-     pupillen meisjes 15 meter (federatie 12 meter)
-     pupillen jongens 18 meter (federatie 15 meter)
-     schoolmeisjes 19 meter (federatie 16 meter)
-     schooljongens 22 meter (federatie 19 meter)
-     meisjes 22 meter (federatie 19 meter)
-     jongens 26 meter (federatie 23 meter)

 

De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de juiste inschaling van de deelnemers!


Richtlijnen receptie Franekeradeelpartij

 

De Franekeradeel partij wordt (sinds 1951) voorafgegaan door een receptie.

Aanvang om 09.00 uur.

 

- Voor de receptie worden de volgende personen en instanties uitgenodigd: alle aangesloten verenigingen, de ere leden en leden van verdienste van de Federatie, de trainers en scheidsrechters van de Federatie,  de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Franekeradeel en de sponsoren.

- De organiserende vereniging ontvangt het bestuur van de Federatie.

- Na de verwelkoming geeft de organiserende vereniging het verdere verloop van de dag in handen van het bestuur van de Federatie.

- Tijdens de receptie worden de verenigingen en personen in de gelegenheid gesteld om de gewonnen wisselprijzen weer terug te geven aan het bestuur van de Federatie.

- De kaatsers en het publiek zijn ook welkom op de receptie.

- Na afloop van de receptie wordt de partij in handen gegeven van de scheidsrechter (s) die voor deze dag is (zijn) aangezocht.

- Tijdens de receptie doet de voorzitter van de Federatie mededelingen met betrekking tot de Franekeradeel partij (onder andere de beslissing op aangevraagde dispensatie verzoeken).

-       Het staat de organiserende vereniging vrij om de receptie op feestelijke wijze aan te kleden.


Richtlijnen Franekeradeelpartij voor senioren en dames

De Franekeradeel partij is de oudste wedstrijd van de Federatie en stamt uit 1924. Het is een wedstrijd in afdelingsverband. Er wordt gekaatst in 4 categorieën: Heren A klasse, Heren B klasse, Heren 40+ klasse en Dames.

- De deelnemers spelen in hun afdelingskleuren of in zwart/wit tenue.

- De verenigingen mogen een zogeheten buitenlid opstellen in de afgevaardigde parturen. Voorwaarde: het buitenlid moet een aantoonbare binding hebben met de vestigingsplaats van de vereniging. Hieronder wordt verstaan: een oud inwoner of een bestuurslid van de betreffende vereniging die ergens anders woont.  

- De deelnemers moeten lid zijn van de plaatselijke vereniging en deze moet weer zijn aangesloten bij de Federatie Franekeradeel.

- Om een partuur te (kunnen) completeren mag er een speler worden opgesteld van een voorgaande categorie. Ter verduidelijking: het moet gaan om een laatstejaarse jongen/meisje of een 39 jarige man (ten behoeve van de 40+ categorie). Een dispensatie verzoek hiertoe moet voorafgaande aan de loting bij het bestuur van de Federatie schriftelijk zijn ingediend.

- Bij vermelding van "oea" (of een ander) dient de persoon die uiteindelijk wordt opgesteld voorafgaande aan de wedstrijd bij zowel het bestuur van de Federatie als de dienstdoende scheidsrechter bekend te worden gemaakt.

-          Het bestuur van de Federatie heeft het recht om een partuur in de B klasse dat te sterk is geformeerd over te hevelen naar de A klasse. Dit in overleg met de betreffende vereniging.

- Hoofdklasse Heren en Dames, 1e klasse Heren en de reserves 1e klasse Heren zijn van deelname uitgesloten.

- In de categorieën Heren A klasse, Heren B klasse, Heren 40+ en Dames worden wisselbekers verkaatst.

Deze kampioensbekers (wisselprijs) kunnen niet definitief in het bezit komen van een winnende vereniging.

- Er is in de categorieën Heren A, Heren 40+ en Dames klasse een koningsprijs te vergeven.

- De voorzitter van de Federatie stelt voorafgaande aan de wedstrijd een koningscommissie samen bestaande uit drie onafhankelijke personen. Deze commissie wijst de koning/ koningin aan.

- In iedere categorie zal naast de 1e prijs ook een verenigingsmedaille worden uitgereikt.

- Het winnende (kampioen) partuur wordt ieder jaar bijgeschreven op het bord met de winnaars sinds de oprichting van de Federatie.

- Voor de winnende parturen zullen kransen beschikbaar worden gesteld.

- De scheidsrechter(s) ontvangt een attentie.

 

Wisselprijzen

Wisselprijs A klasse                 Burgemeester Hartkamp beker

Wisselprijs B klasse:                Arjen K. Nauta beker

Wisselprijs 40+ klasse:            Burgemeester Hempenius beker

Wisselprijs Dames klasse:        Klaas Ypma beker

Koningsprijs A klasse               Herman Heeres wisselschaal

Koningsprijs Dames klasse:      Burgemeester Haveman wisseltrofee

Koningsprijs Heren 40+ klasse: Durk Houtsma jr. wisseltrofee           

 

Richtlijnen Franekeradeel partij voor de jeugd

De Franekeradeel partij voor de jeugd is in 2001 voor het eerst georganiseerd. Het betreft hier een wedstrijd in verenigingsverband in de volgende categorieën: welpen jongens, welpen meisjes, pupillen jongens, pupillen meisjes, schooljongens, schoolmeisjes, jongens en meisjes. Met betrekking tot de organisatie en de deelname gelden de volgende richtlijnen.


- De wedstrijd wordt gehouden op de zaterdag voorafgaande aan de Franekeradeelpartij voor senioren en dames (beide partijen worden in dezelfde plaats gehouden conform het roulatieschema).

- Met betrekking tot de deelname per categorie gelden er geen beperkingen voor wat betreft de inschrijving van het aantal deelnemende parturen per vereniging.

- De deelnemende parturen kaatsen in hun clubtenue of anders in zwart/wit tenue.

- Een partuur kan uit 2 of 3 spelers bestaan.

- Er moeten minimaal 4 parturen zijn ingeschreven om de wedstrijd te kunnen laten doorgaan (het bestuur van de Federatie is bevoegd om hiervan af te wijken).

- De deelnemers moeten het Federatie niveau aankunnen.

- Er mag een laatstejaars jongere speler meedoen in een hogere categorie. De betreffende vereniging dient hiertoe een dispensatie verzoek in (schriftelijk) bij het bestuur van de Federatie. Het verzoek moet overigens vóór de loting zijn ingediend.

- Met ingang van 2002 worden er wisselprijzen verkaatst. Tevens zal er naast de 1e prijs per categorie een medaille worden uitgereikt aan de winnende vereniging.

- De verenigingen mogen één buitenlid per partuur opstellen. Voorwaarde: het buitenlid moet een aantoonbare band hebben met de vestigingsplaats van de vereniging.

- Geselecteerde jeugd mag worden opgesteld (behoudens A geselecteerden).

- Alle deelnemers in een partuur dienen een functie te vervullen.

- Voor de winnaars van de 1e prijs per categorie zullen kransen beschikbaar worden gesteld.

- De prijzen bestaan uit eretekens of waardebonnen.

- De scheidsrechter(s) ontvangt een attentie.

-       De wisselprijzen zijn vernoemd naar de volgende personen:

 

Welpen jongens:                  Johannes Posthumus wisselbeker

Welpen meisjes:                  Simon Talsma wisselbeker

pupillen jongens:                  Pier Postma wisselbeker

pupillen meisjes:                  Harm van der Vaart wisselbeker

schooljongens:                  Ysbrand Peter de Groot wisselbeker

schoolmeisjes:                  Jeannette Blanke wisselbeker

jongens:                           Johannes de Groot wisselbeker

meisjes:                           Cornelis Roersma wisselbeker

 

De wisselprijzen bestaan uit een beker en een standaard.

 

 

Richtlijnen D .E .L . partij voor senioren. dames. 40+ en ouder

De D.E.L. partij voor senioren, dames en 40+ is in 1951 voor het eerst georganiseerd.

 

- Bij voldoende deelname (ter beoordeling van het bestuur van de Federatie) wordt er in de volgende categorieën gekaatst:

- Heren tot en met 39 jaar A klasse, vrije formatie (experiment 2004)

- Heren tot en met 39 jaar B klasse, d.e.l.

- Heren 40+ klasse

- Dames klasse

- Met ingang van 2004 wordt de partij in juli gehouden. Dit besluit is genomen door de Algemene vergadering van de Federatie.

- Geselecteerde kaatsers mogen aan deze partij meedoen.

- Buitenleden van de aangesloten verenigingen mogen eveneens aan deze partij meedoen.

- Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen leden meedoen aan deze partij.

- De te winnen prijzen bestaan uit waardebonnen of vlees pakketten.

- Er zijn aan deze partij koningsprijzen verbonden:
- koningsprijs A klasse

- koningsprijs B klasse

- koningsprijs Dames klasse

- koningsprijs 40+ klasse

- De verschuldigde inleg moet vóór de aanvang van de wedstrijd te zijn voldaan.

- Voor de winnaars van de 1e prijs per categorie zullen kransen beschikbaar worden gesteld.

- De scheidsrechter ontvangt een attentie.


Richtlijnen Master B.J. Fokkemapartij

De Master B.J. Fokkemapartij is een zogeheten school/afdelingswedstrijd. Dit houdt in dat er gekaatst wordt met door de schoolleiding samengestelde parturen. Dit kunnen jongens en meisjes maar ook gemengde parturen zijn.

De partij is voor het eerst georganiseerd in 1996 en wordt toebedeeld (aan één van de aangesloten verenigingen) op basis van een roulatiesysteem.

Voor deze partij gelden de volgende richtlijnen:

 

- Het Federatie bestuur mag het aantal deelnemende parturen per school maximeren.

- De parturen kaatsen in het schooltenue en anders gelijk gekleed.

- Aan deze wedstrijd mogen alle basisscholen meedoen die zich binnen de grenzen van de Federatie bevinden.

- De betreffende scholen worden door het bestuur van de Federatie tijdig uitgenodigd om deel te nemen aan deze wedstrijd.

- De aanmelding dient schriftelijk te geschieden met een speciaal daarvoor bestemd formulier. Deze formulieren zullen door het bestuur van de Federatie tijdig aan de scholen worden verstrekt.

- Leerlingen vanaf de leeftijd van 7 jaar mogen meedoen. Aangezien het een bijzondere wedstrijd betreft mogen A geselecteerden (KNKB) ook worden opgesteld.

- De partij kent géén verliezersronde.

- Aan deze partij is een speciale wisselprijs verbonden die de school één jaar in zijn bezit mag houden. Daarna moet deze weer worden ingeleverd bij het bestuur van de Federatie.

- De winnende school dient het bij de wisselprijs behorende boekje correct in te vullen. De namen van de winnaars en de school moeten worden vermeld evenals de eindstand en de premie winnaars.

- Leerlingen van de betreffende basisscholen die woonachtig zijn buiten het gebied van de Federatie Franekeradeel mogen ook meedoen aan de wedstrijd.

- Een partuur kan bestaan uit 2 of 3 personen

- Het echtpaar Fokkema (of indien één van beiden is overleden de nabestaanden) ontvangt jaarlijks een uitnodiging om de partij bij te wonen. Zij worden door de organiserende vereniging behandeld als gast.

- De dienstdoende scheidsrechter en de organiserende vereniging dienen de wedstrijdlijst zorgvuldig bij te houden en te voorzien van alle uitslagen en de namen van de prijswinnaars.

- De organiserende vereniging moet de ingevulde wedstrijdlijsten zo spoedig mogelijk opsturen naar het secretariaat van de Federatie.

- De prijzen zullen bestaan uit eretekens.

- Voor de winnaars van de partij zullen kransen beschikbaar worden gesteld.

- De scheidsrechter ontvangt een attentie.

- De deelnemers zijn geen inleg verschuldigd.

- De winnende school ontvangt bij inlevering van de wisselprijs een herinnering.

- Bij 3 in een partuur vervult iedere deelnemer (ster) een functie.

- De besturen van de aangesloten verenigingen stimuleren de deelname van de basisscholen.

- De opslag afstanden liggen op het Federatief schooljongens niveau.

 

REGLEMENT FEDERATIEVE AFDELINGSCOMPETITIE (2008)

 

Het KNKB kaatsreglement is van toepassing (de algemene verbindende bepalingen).

Opslaglengte Federatie niveau:

KNKB A geselecteerden zijn uitgesloten van deelname, uitgezonderd de A selectie van de categorie welpen. Deze mogen in de categorie pupillen worden opgesteld.

De winnaar van een partij krijgt 2 punten. De verliezer krijgt bij een verschil van 1 of 2 eersten, 1 punt. Bij een verschil van 3 eersten of meer, krijgt de verliezer 0 punten.

De poulewinnaar is het partuur met de meeste punten.

Bij een gelijk aantal punten is het partuur met de minste tegenpunten winnaar.

Is het aantal punten en het aantal tegenpunten gelijk, dan is de onderlinge partij beslissend.

Brengt punt 7 ook geen beslissing, dan beslist het lot.

Per partuur zijn er 2 wissels toegestaan. Er mag alleen worden gewisseld worden op een “schone” eerst.

Bij verhindering van een partuur dient het bestuur van de organiserende vereniging en het bestuur van de Federatie hiervan vroegtijdig in kennis te worden gesteld.

Een partuur dat om welke reden dan ook niet op komt dagen, verliest de te spelen partijen reglementair met 6 -2.

De competitie wordt gespeeld over 4 wedstrijddagen (3 speelronden en een slotronde voor de 1e, 2e en 3e prijs).

Per wedstrijddag is er één prijs (ereteken) per categorie.

Op de dag van de eindwedstrijd zijn er voor de competitiewinnaars kransen beschikbaar en voor de afdeling een medaille.

De inleg bedraagt € 20 per partuur.

 

Richtlijnen D.E.L. basisscholen

Deze d.e.l. (door elkaar loten) wedstrijd is voor het eerst georganiseerd in 1951 en wordt steeds gehouden in het dorp Tzum.

De wedstrijd is bestemd voor leerlingen van de basisscholen die zich in het gebied van de Federatie Franekeradeel bevinden.

 

- De scholen worden tijdig op de hoogte gesteld van de datum waarop de wedstrijd wordt gehouden en de verdere bijzonderheden.

- De deelnemers kunnen door de scholen worden opgegeven middels een aan hen verstrekt speciaal formulier.

- De opgave per school is onbeperkt.

- De deelname staat open voor leerlingen vanaf de leeftijd van 7 jaar.

- Leerlingen van de betreffende basisscholen die woonachtig zijn buiten het gebied van de Federatie Franekeradeel mogen ook meedoen aan de wedstrijd.

- De wedstrijd kent een A (bij voldoende opgave) en een B klasse.

- De B klasse kent een verliezersronde. De A klasse wordt in poule verband gekaatst.

- De wedstrijd kent 2 koningsprijzen (A klasse en de B klasse).

- De deelnemers zijn geen inleg verschuldigd.

- De prijzen bestaan uit eretekens.

- Voor de winnaars van de 1e prijs worden kransen beschikbaar gesteld.

- De scheidsrechter ontvangt na afloop van de wedstrijd een attentie.

- In een partuur van 3 personen vervult iedere deelnemer een functie.

- De wedstrijd wordt gesponsord door de bevolking van Tzum.

Dit gebeurt door het houden van een collecte (intekenlijst). Een eventueel tekort wordt aangevuld door de Federatie.

 

Richtlijnen Federatie d.e.l. (cyclus) wedstrijden

Deze wedstrijden worden gehouden op basis van een cyclus systeem.

Naast de normale dagprijzen zijn er punten te verdienen die over de gehele cyclus gerekend recht geven op een individuele prijs voor de hoogste drie plaatsen per categorie. Voor deze cyclus gelden de volgende richtlijnen:

 

- Een cyclus bestaat uit 4 wedstrijden die bij voorkeur op de woensdag middag/avond worden gehouden.

- Een wedstrijd wordt verdeeld in 4 categorieën: welpen jongens/welpen meisjes, pupillen jongens/pupillen meisjes, schooljongens/schoolmeisjes, jongens en meisjes.

- Er wordt gekaatst in een d.e.l. systeem (a.b.c. kaatsers).

- Er wordt gekaatst met verliezersronde of in poules.

- Met ingang van 2001 wordt er in de pupillen klasse gekaatst met 2 personen in een partuur. Indien de organisatie het toelaat wordt er in de overige categorieën ook met 2 personen in een partuur gekaatst.

- Bij 3 personen in een partuur vervult iedere deelnemer een functie.

- Kaatsers die op de selectielijsten van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond voorkomen zijn van deelname uitgesloten. De verenigingen hebben een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de opgave van deze personen.

- De deelnemers worden digitaal aangemeld (door de betrokkenen zelf of door de secretaris van de eigen vereniging).

De aanmeldingen moeten uiterlijk 2 dagen vóór de wedstrijd (tot 18.00 uur!) bij de organiserende vereniging zijn ingediend.

- De vereniging dient zorgvuldig de kwaliteit van de deelnemer aan te geven (a – b –c - kaatser).

- De deelnemers moeten de door de Federatie gestelde opslag criteria voor hun categorie aankunnen (zie richtlijnen niveau kaatser (ster). De verenigingen zijn primair verantwoordelijk voor de juiste inschaling (per categorie) van de deelnemers.

- Aan de prijswinnaars in de winnaarsronde worden punten toegekend:

- 1e prijs 5 punten

- 2e prijs 3 punten

- 3e prijs 1 punt

- De organiserende verenigingen en de dienstdoende scheidsrechters dienen de wedstrijdlijsten zorgvuldig bij te houden. Alle uitslagen moeten worden genoteerd evenals de wijzigingen in de lijst met bijloten.

- De wedstrijdlijsten dienen zo spoedig mogelijk in het bezit te komen van de secretaris van de Federatie

- Prijswinnaars in het cyclussysteem krijgen een schriftelijke bevestiging van een gewonnen prijs en zullen worden uitgenodigd om deze in ontvangst te nemen op een door de Federatie te bepalen tijdstip.

- Prijzen

De 1e plaats in een categorie geeft recht op 45 euro

De 2e plaats in een categorie geeft recht op 34 euro

De 3e plaats in een categorie geeft recht op 23 euro

Bij gelijk eindigen kunnen deze bedragen worden aangepast.

- Voor de 1e prijswinnaars worden er eveneens wisselbekers beschikbaar gesteld. Deze mag de winnaar 1 jaar in zijn/haar bezit houden.

- Dagprijzen zullen per categorie bestaan uit eretekens.

- Er zullen per categorie wedstrijd kransen beschikbaar worden gesteld.

- De scheidsrechter(s) ontvangt een attentie.

 

Er moeten per categorie minimaal 8 deelnemers zijn om een wedstrijd door te kunnen laten gaan.